газар ашиглах
/ газар зүй /

газрын аль нэг ашигтай чанарыг гаргаж хэрэглэх