БӨМБӨЛ
/ одон орон /

Одонт орчлон дахь секундийн хэдэн хувиар хэмжигдэх хэмжээ бүхий хий, тоосон бүрдэц.