БОРОГ I

тэжээлгүй энгийн: борог мах (өөхгүй хар мах), борог хоол (а. Өөх багатай махан хоол; дэлгэрэнгүй...

борог мах өөхгүй хар мах
борог хоол а. Өөх багатай махан хоол; б. Эхийн сүүнээс бусад хоол
Ижил үг:

БОРОГ II:

БОРОГ III

Өмхий баас

Хха эргүү сда

Зочин 2020-03-04 21:56:13