ЯЛБАГАНАХ

Ялбагар юмны ийш тийш хөдлөх, тогтворгүй байх, ялбалзах.