ЭВЦЭЛДЭХ

1. Хүмүүс хоорондоо дотноор нөхөрлөх, ая эвээ олж зохицох: эвцэлдэн ажиллах (хүмүүс сэтгэл санаа дэлгэрэнгүй...


2. Мал амьтан үржилд орох: эвцэлдэх боломж (өөр төрлийн мал амьтны хоорондоо үржилд орон үр төлөө үлдээх боломж).