ШҮХЭРТ

Шүхэр бүхий.

Монгол бичигийн бичилт нь Ши хү р тү гэж буруу бичсэн байна. Ши хү ри тү гэж бичнэ. гэж бур

Зочин 2019-07-31 16:00:32