БИРВИН
/ амьтан /

Үнэгтэй төстэй, хээрийн галууны адил дуугардаг нэгэн зүйл гөрөөс.