ШҮТЛЭГТЭН
/ хүндэтгэл /

Шүтлэг бүхий хүн: шүтлэгтэн олон түмэн (шүтлэг бүхий түмэн олон).