АВЬЯАСАРХАГ

Төрөлхийн авьяаслаг, түүгээрээ бардсан: авьяасархаг хүүхэд (авьяаслаг хүүхэд).