ШИМҮҮР

Шимдэг: шимүүр гуурс (шимдэг гуурс), шимүүр хорхой (шимэгч, шимдэг хорхой).

шимүүр гуурс шимдэг гуурс
шимүүр хорхой шимэгч, шимдэг хорхой