ШАЛЧГАНУУР

Хэрэггүй олон үгтэй: шалчгануур зантай (хөнгөн, хуумгай зантай).