ШАЛИАРАХ

Идэх уух, олох авахад дур шунал ханасан байдалтай болох.