ЦЭЭРЛЭЛТ

1. Цээрлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. [хуучирсан] Мууг ятган сургасан үгс.