ЦЭРЦИЙХ

Хүйтэн бороо усанд норсноос болж маш их даарах: бие цэрцийх (бие маш их даарах), усан бороонд дэлгэрэнгүй... (хүйтэн бороонд даарах).