ЦЭРВҮҮ

1. Юманд халдан ойртож барьж чадахгүй, дөнгөж хүрэлцэх төдий байдал: цэрвүү барьцтай (лав бус дэлгэрэнгүй...


2. Хол, зайдуу: цэрвүү хол (нэлээд хол).

цэрвүү барьцтай лав бус барьцтай
цэрвүү хол нэлээд хол