ЦҮҮ I

Цүгцүүрэгт торгох төмөрлөг хэл, эм цүү: цүү цуурга [хоршоо] (цүгцүүрэгт торгох төмөрлөг хэл, түүнд дэлгэрэнгүй...

цүү цуурга цүгцүүрэгт торгох төмөрлөг хэл, түүнд даруулах нүхтэй төмөр даруулга буюу эм, эр цүү
Ижил үг:

ЦҮҮ II: