ЦҮРДЭГ :

цүрдэг цүрдэг хийх (цүрдгэр юмны байн байн хөдлөх), цүрдэг цүрдэг хийлгэх (цүрдгэр дэлгэрэнгүй...