ЦУЛХАС :

цулхас цулхас хийх (цулхгар зүйл байн байн хөдлөх).