ЦУГ

1. Хамт: цуг ирэх (хамт ирэх), цуг суух (хамт суух), цуг явах (хамт дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Багц, боодол - Тэр цуг мөчид мэт нэгэн эед болбоосАлтан тавч.