ХӨДӨС

1. Элдсэн нэхий арьс нэлээд хуучирсан нь: хөдсөн дээл (хөдсөөр хийсэн дээл) - Гэрийн дотор эмгэн дэлгэрэнгүй... Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., хөдсөн манцуй (хөдсөөр хийсэн өлгий) - Арван сар алаг үрээ хэвлийдээ тээж, хөдсөн манцуйд хүүгээ өлгийдөж эх хүний өнөр сэтгэлийн жаргалыг ч амсаж үзлээ. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., хөдсөн оймс (хөдсөөр хийсэн оймс), арьс хөдөс [хоршоо] (хуучирсан муудсан нэхий), навтас хөдөс [хоршоо] (элэгдэж муудсан арьс нэхий);


2. Элдсэн нэхий арьсны год өөдөс: хөдөс хяргаж ашиглах (элдсэн нэхий арьсны год өөдөс хяргаж ашиглах), хөдөс чанаж цавуу дэлгэрэнгүй... (элдсэн нэхий арьсны год өөдөс чанаж цавуу хийх).

хөдсөн дээл хөдсөөр хийсэн дээл
хөдсөн манцуй хөдсөөр хийсэн өлгий
хөдсөн оймс хөдсөөр хийсэн оймс
арьс хөдөс хуучирсан муудсан нэхий
навтас хөдөс элэгдэж муудсан арьс нэхий
хөдөс хяргаж ашиглах элдсэн нэхий арьсны год өөдөс хяргаж ашиглах
хөдөс чанаж цавуу хийх элдсэн нэхий арьсны год өөдөс чанаж цавуу хийх

малын хатсан арьс,шир

хөдөс дээл

Зочин 2019-04-30 12:21:55


Хөдөс

Зочин 2020-01-26 15:24:10