хадамсах төрхөмсөх
хадамдаа болон ураг төрөлдөө элгэмсэх, хадмынхнаа ойр дотно үзэх