ҮТЭЭРЭХ

Хүний ач тусыг мартаж, өршөөснийг эс санах - Ах нарын өршөөл хайрыг дүү би үтээрвээс яахин зохимуй. дэлгэрэнгүй... хишиг үтээрэх (өршөөл энэрлийг умартах).

Тэрслэх, урвах

Би дэлхий дэхиний хүмүүсийг үтээрэхээс, дэлхий дэхиний хүмүүст би үтээрэгдэж болох үгүй

Зочин 2016-01-19 14:45:24


Тэрслэх, урвах

Би дэлхий дэхиний хүмүүсийг үтээрэхээс, дэлхий дэхиний хүмүүст би үтээрэгдэж болох үгүй. Гурван улсын үлгэр. Цаоцаогийн хэлсэн үг

Зочин 2016-01-19 14:47:11