ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 05-06
    1282
    Тэгүдэр Эл хаант улсын хаан ширээнд залрав.

    Рашид-ад-дины тэмдэглэснээр энэ үед Аргуны шадар цэргүүд нь хол байсан тул зөвшөөрч, Тэгүдэр Эл хаант улсын хаан ширээнд залрав. 

Илүү мэдээлэл