Хэвлэх


2022-08-16 02:18:15http://mongoltoli.mn/

холбоо үг

Утга хэлзүйн талаар өөр хоорондоо шүтэлцээ бүхий хоёр утга буюу түүнээс дээш үгээр бүтсэн өгүүлбэрзүйн хамгийн бага нэгж.

--oOo--