Хэвлэх


2021-12-06 04:33:05http://mongoltoli.mn/

ААГ

1. Хутга мэс зэрэг юмны ирний уг этгээд, иш хоёрын хоорондох хэсэг: жадны ааг (жадны ирний уг) - Агар зандан жадыг аагт нь тултал чичээд... Жангар., сүхний ааг (сүхний ирний уг), хөрөөний ааг (хөрөөний бариул орчмын хэсэг), хутганы ааг (хутганы ир, иш хоёрын уулзвар уг);


2. Өрөлбө, бахь, хайч зэрэг хавчих, хазах багажийн хүчлэх мохуул завж; уг; юмны төгсвөр хэсэг: өрөлбийн ааг (өрөлбийн завж), хайчны ааг (хайчны завж).

--oOo--