Хэвлэх


2023-12-07 06:08:59http://mongoltoli.mn/

ЗАРАГ

Хэрэг: зараг хийх (хэрэг хийх), зарагт дуртай (хэрэгт дуртай), хэрэг зараг [хоршоо] (хуулийн байгууллагаар шийдүүлэх хэрэгтэй болсон хоёр буюу түүнээс дээш этгээдийн хямралдаанаас үүссэн хэрэг явдал).

--oOo--