Хэвлэх


2021-12-02 04:53:16http://mongoltoli.mn/

БӨЛЦГӨРДҮҮ

Бөлцгөр байрын; цэлцгэрдүү, хөөнгөдүү: нүд нь бөлцгөрдүү (нүд нь бага зэрэг бөлцгөр) - Зүүн талын нүд нь давхраагүй бөлцгөрдүү. Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч.

--oOo--