Хэвлэх


2021-12-02 06:19:45http://mongoltoli.mn/

БӨЛХӨН

Нэлээд бөлгөн, сул, сулхан, сулавтар: хүч нь бөлхөн (хүч сулавтар).

--oOo--