Хэвлэх


2022-01-25 07:44:26http://mongoltoli.mn/

БИЧИГЛЭХ

1. Бичиг явуулах, бичиг үйлдэж харилцах - Аль ойр агсан хүнд сонсгож, завхуулыг барьсан өдрөө бичиглэж сайтар ташиж тавь. Халх журам;


2. Товчоолох, товчоолон бичих.

--oOo--