Хэвлэх


2024-02-26 02:38:57http://mongoltoli.mn/

ХАРИУЦЛАГА

1. Хариуцах үйлийн нэр, ажил үүргийг биедээ хүлээсэн нь: хариуцлага алдах (эрхэлсэн ажлаа гүйцэтгэж чадахгүй байх, алдаа эндэгдэл гаргах), хариуцлагыг дээшлүүлэх (хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг дээшлүүлэх, сайжруулах), хариуцлага ихтэй ажил (биед хүлээх үүрэг ихтэй ажил), хариуцлага оногдуулах (хариуцсан үүргээ биелүүлээгүйн төлөө шийтгэх), хариуцлага сайтай (эрхэлсэн болон даалгасан ажил үүргийг сайн биелүүлдэг), хариуцлага тооцох (эрхэлсэн болон даалгасан ажил үүргийн гүйцэтгэлийг эрх бүхий ажилтан, байгууллага шалган тогтоох), хариуцлага хүлээлгэх (хариуцлага оногдуулах), хариуцлага хүлээх (хариуцсан үүргээ биелүүлээгүйн төлөө шийтгэл хүлээх), хариуцлагаас зайлсхийх (хариуцаж авахаас, хариуцлага хүлээхээс бултах, дургүйцэх), хариуцлагаас мултрах (хариуцсан үүргээ биелүүлээгүй атал ял шийтгэлгүй өнгөрөх), хариуцлагад татах (хариуцлага хүлээлгэх), хариуцлагын тогтолцоо (аливаа ажил үүргийг гүйцэтгэх бүхий л үйл явц, хэрэгжүүлэх арга зам, гүйцэтгэлийн стандарт, хяналтыг багтаасан систем) - Төрийн бүх шатны байгууллага, албан хаагчдыг хамарсан хариуцлагын тогтолцоог төлөвшүүлнэ. “Үнэн” сонин., ажлын хариуцлага (ажлыг чанартай, үнэнч шударга хийхээр хүлээсэн үүрэг), хугацаа хожимдуулсны хариуцлага (амласан зүйлээ хугацаандаа хийгээгүйн төлөө хүлээх зэм), хуулийн хариуцлага (эрхэлсэн болон даалгасан ажлыг гүйцэтгэж эс чадваас оноох хуулийн шийтгэл), эрүүгийн хариуцлагад татах (эрүүгийн хууль зөрчсөн хэмээн ялд унагах), үүрэг хариуцлага [хоршоо] (хийхээр биедээ хүлээсэн ажил, амлалт түүнийгээ сайтар хийж гүйцэтгэх ухамсар).

--oOo--