Хэвлэх


2022-12-07 01:29:01http://mongoltoli.mn/

ХАРИУЦАХ

Ямар нэг ажил, үүрэг даалгаврыг бие даан авах, өөртөө үүрэг болгон авах: хариуцах хүнгүй (хариуцлагыг хүлээх хүнгүй), хариуцах чадвар (насанд хүрсэн хүний мэдрэл сэтгэц бүрэн эрүүл, өөрийн хийж байгаа үйл ажлаа ухамсарлан ойлгож хариуцах чадвар), хариуцсан ажил (өөрөө гүйцэтгэхээр дааж авсан ажил), ажлын чанарыг хариуцах (ажил хэргийг сайн хийж гүйцээнэ гэж биедээ үүрэг хүлээх), зардлаа хариуцах (шаардагдах зардлыг өөрөө хариуцан төлөх), толгойгоороо хариуцах (бүгдийг өөрийн биеэр хариуцах), үйлдсэн хэргээ хариуцах (хийсэн хэргээ өөрөө хүлээх, хэргээ хүлээх).

--oOo--