АА ШШ

1. тахиа шувууг үлдэн хөөх аялга;


2. Бусдын дуу чимээг намхруулах аялга;